diumenge, 17 de març de 2013

279- Biologia en context - activitat BC01

 
Activitat de biologia en context adreçada als alumnes de bio-geo 4t ESO, biologia 1r i 2n batxillerat.
Cal consultar en l'aula virtual adn-dna.net:

Categoria: BIOLOGIA EN CONTEXT

Curs BC01- Activitats biologia en context
Tema-1
Activitat BC01- mitosi-meiosi

Els lectors dels blocs adn-dna, biologia i naturalesa i usuaris de l'aula virtual adn-dna.net poden participar també, en l'apartat de comentaris d'aquest post, responent a l'activitat plantejada.

El termini per respondre a l'activitat finalitza el divendres dia 5 d'abril de 2013 a les 22 hores. Posteriorment es faran públiques les respostes incorporades als comentaris.

54 comentaris:

Bernat Canals ha dit...

En aquesta cèl·lula podem observar com unes línies (que segurament representen el fus mitòtic) s'uneixen a cromosomes d'una sola cromàtida, i crea la sensació que les estira des del centre cap als pols.
Si ens fixem bé, també podem observar que cada cromàtida és igual a la que té just davant que es mou cap al pol oposat, de manera que podem pensar que anteriorment formaven part d'un mateix cromosoma amb dues cromàtides.

Per això podem pensar que aquesta cèl·lula està duent a terme una anafase, que no podem saber si és d'una mitosi o d'una meiosi 2, de manera que no podem conèixer quin procés de divisió cel·lular segueix.

Fran Martínez ha dit...

A primera vista podem dir que la cèl•lula es troba en anafase per la raó de que les cromàtides germanes (formades per la replicació del DNA que constitueixen els cromosomes (1 cromosoma = 2 cromàtides)que es col•loquen al centre-metafase-) estàn emigrant als pols oposats per l’acció del fus mitòtic.
En la finalització d’aquesta fase cada cromosoma està format per una sola cromàtide.
A continuació cal dir si és troba en l’anafase de la mitosi o en l’anafase II de la meiosi (Podem descartar l'anafase I de la meiosis ja que en ella són els cromosomes sencers els que emigren).
Amb les poques dades donades no ho podem determinar ja que les dues anafases són completament idèntiques (només es diferencien en que en les cromàtides germanes de l'anafase II contenen informació combinada donada per l'entrecreuamnet dels cromosomes homòlegs en la profase I ).
Si ens haguessin aportat l’ informació de si les cèl•lules observades eren cèl•lules sexuals o no, podriem establir-hi un resultat coherent.

Martina Baliu 4t A ha dit...

Aquesta cèl·lula es troba en el procés d'anafase en la mitosi. En aquest procés les cromàtides germanes se separen i es dirigeixen als pols oposats de la cèl·lula arrossegades pel fus mitòtic. En aquest estat cada cromosoma està format per una sola cromàtide.

Anònim ha dit...

Laura Molero 1rBatx

El nombre de cromàtides que s’observen són sis parells. Com que es tracta d’un mamífer, la seva dotació genètica és sempre diploide i 2n hauria de ser sempre parell. En aquest cas, es tracta doncs d’un procés de mitosi, concretament en l’estadi d’anafase, on es presenten les diferents cromàtides dels cromosomes separades pels diferents microtúbuls situant-se cap els pols de la cèl•lula.

Ester Rabell ha dit...

Penso que és en la meiosi en la fase de l'anafase I, ja que els cromosomes emigren als pols de la cèl·lula.

Marta Salgado ha dit...

Segons l'esquema no podem determinar amb 100% de precisió si estem davant d'una mitosi o una meiosi. Atenent el concepte de anafase, sabem que es separen les cromàtides germanes, això en la mitosi. I a la meiosi, és el mateix però sense ésser cromàtides germanes. La diferència està en què a la meiosi hi ha hagut una recombinació genètica entre cromosomes abans de la primera divisió. Amb la qual cosa, per diferenciar-les l'una de l'altra (anafase mitòtica o anafase II de meiosi) hauríem de veure que cadascuna de les cromàtides és diferent (conté informació genètica diferent), però amb l'esquema no es pot apreciar de cap manera si tenen la mateixa informació o no. Així que arribem a la conclusió que podríem estar davant una anafase mitòtica o una anafase II de la meiosi.

Júlia Medina 4tC ha dit...

Està en el procés d'anafase I, on els cromosomes emigren als pols de la cèl·lula i cada membre del parell de cromosomes homòlegs emigra a un pol diferent.

La meiosi és un mecanisme de divisió cel·lular que té com a objectiu produir gàmetes haploides.

Comprèn dues divisions: Meiosi I i Meiosi II.
Entre les dues divisions meiòtiques no hi ha replicació del DNA.

El resultat final de la meiosis és obtenir quatre cèl·lules haploides a partir d'una cèl·lula diploide.

Anònim ha dit...

En aquesta fotografia hi podem veure algunes de les diferents fases (profase, metafase, anafase i telofase) de la reproducció d'una cèl·lula; sabem que hi podem distingir:

La meiosi-
és un procés on hi ha la divisió d'una cèl·lula eucariota diploide, la qual dona com a resultat quatre cèl·lules filles haploides on en totes hi ha una recombinació de la informació genètica derivada dels seus progenitors (pare, mare) per tant, tenen la meitat de cromosomes que la cèl·lula mare.

La mitosi-
és un procés de divisió cel·lular procariòtic el qual esdevé dues cèl·lules diploides per tant, el mateix nombre de cromosomes que la cèl·lula mare. Aquest procés les formen totes les cèl·lules excepte les reproductores.


Cristina Benito Elias
1 Batxillerat -B-

Anònim ha dit...

Aquesta cèl#lula es troba en la fase d'anafase de la meiosi. Les cromàtides s'han separat i han estat arrossegades als pols oposats per les fibres del fus mitòtic. En aquesta fase, el cromosoma està format de una sola cromàtide. En la mitosi, les diferents cromàtides s'han fusinat.
Anna Dàvila
4tA

paula vila ha dit...

El procés de divisió que es dú a terme en l' imatge és el de mitosi; concretament en fase d' anafase ja que es pot observar clarament la separació de les cromàtides germanes que es situen una a cada pol de la cèl.lula. He sapigut diferenciar bé que no es tracta de meiosi, ja que en el procés de profase hauria tingut lloc l'intercanvi d'informació genètica, com que aquest canvi no s' observa a la imatge presentada diem que es tracta d'un procés de divisió anomenat mitosi.

Carola Domènech ha dit...

Es veu molt clarament que és una cèl·lula eucariota en el procés de divisió cel·lular. Està en la anafase, es distingeix perquè es veu com les cromàtides germanes se separen i s'estàn dirigint als pols de la cèl·lula, arrossegades pels filaments del fus mitòtic. També es pot distingir perquè en aquest moment de la divisió els cromosomes estan formats per una sola cromàtide.

Berta Gracia ha dit...

Aquesta cèl·lula està fent la divició per meiosi, aquest proces te com a finalitat crear cèl·lules haploides.
Està fent la primera divició meiòtica (en fa dos, Meiosi I i Meiosi II).
Cada fase te quadre etapes: Profase, Metafase, Anafase i Telofase.
En aquest cas està en Anafase I, els cromosomes migren a cada pol. Cada cromosoma encara té dues cromàtides. Com que s'han produït entrecreuaments, les cromàtides ja no són idèntiques entre elles.

Manel del Valle Garcia ha dit...

El mecanisme de reproducció pel qual s'està dividint aquesta és cèl·lula és el de mitosi. La cèl:lula es troba al principi de l'anafase, quan es separen les cromatides dels cromosomes de la placa euatorial formada a la metafase. Dic que és el mecanisme de reproducció de mitosi perquè el nomre de cromosomes que formarà les dues cèl·lules filles serà parell i el mateix (6).

Anna Riba ha dit...

El nombre de cromosomes que s’observa és parell, per tant, pot ser mitosi on 2n=6 en estat de anafase; o bé, tot i que en la imatge no es veu la recombinació genètica, pot ser meiosi on 2n=12 i està en l’anafase II. En tot cas, sabem del cert que aquesta cèl•lula està en la fase d’anafase, que és on les dues cromàtides germanes de cada cromosoma se separen cap als pols oposats, degut a l’escurçament dels microtúbuls cinetocòrics.

Mar Solà ha dit...

Jo diria que aquesta imatge ens mostra una part de la mitosi, concretament l'anafase. Perquè veiem que el fus mitòtic està separant cromàtides germanes i per tant està fent que les dues cèl·lules resultants tinguin la mateixa informació genètica que la mare.
Hi podria haver el dubte que aquesta imatge fos de la meiosi 2 perquè durant aquest procés també es separen cromàtides "germanes" (ja que han estat recombinades). Però jo he descartat aquesta hipòtesi perquè el número de cromosomes és parell i si fos meiosi seria imparell ja que en el procés anterior s'haurien separat i seria imparell, concretament tindriem nomes 3 cromosomes en aquest cas.
MAR SOLÀ 1BATX B

Claudia Bausili Riba ha dit...

Ens trobem en una fase de anafase però pot ser tant en mitosi com en meiosi II.
S'observen dotze cromosomes que estan dividint-se, si parlem de mitosi la cèl·lula derivarà a dues cèl·lules de sis cromosomes cada una. Si parlem de meiosi II, la cèl·lula produirà dues cèl·lules de 6 cromosomes cada una que més endavant es dividiran i obtindrem quatre cèl·lules de tres cromosomes cada un.
Per tant no podem definir si es tracta de meiosi o mitosi.

Ana Lechuga 4t ha dit...

L'imatge és clarament una anafase, ja que les cromàtides germanes se separen disposant-se cada una a la nova cèl·lula arrossegades pel fus mitòtic.
No es pot dir si es tracta d'una mitosi o d'una meiosi, ja que no sabem el nombre de cromosomes de l'individu. En el cas de que fos una meiosi hauria d'estar representat amb diferents colors l'entercreuament genètic dels cromosomes homòlegs.

Anònim ha dit...

Com podem veure en aquesta imatge, el proces que es du a terme és el proces d'anafase i com podrm veure els cromosomes se separen en dues cromatides i cada una emigran cam els diferents pols. Per això, podem dir que es un procès d'anafase, ja que en l'interzona no hi han ja els cromosomes i cada vegada se'ls fa d'un tamany més gran.

Xavier Álvarez. 2n batx.

Anònim ha dit...

A l'esquema es mostra una divisió cel·lular de 6 cromosomes.

La fase de la divisió és l'anafase, ja que les dues cromàtides estan separades i migren cap als cantons oposats de la cèl·lula.

Observant l'esquema no podem dir si es tracta de mitosi o meiosi. Podria tractar-se de la mitosi, ja que el nombre de cromosomes és parell. Però també pot tractar-se de l'anafase I de la meiosi, ja que com encara no s'ha produit la primera divisió meiòtica la cèl·lula té un nombre parell de cromosomes.


Per tant, es tracta d'anafase de la mitosi o anafase I de la meiosi.

Sofia Melero
2n Batx B

Joseba Sierra ha dit...

En la imatge de l'exercici podem observar com s'han separat les cromàtides de la cèl·lula , llavors podem arribar a la conclusió que en la cèl·lula s'està produint l'anafase. També podriem dir que forma part d'una divisió mitòtica i no de l'anafase II de la meiosi, ja que si estiguès succeint l'anafase II de la meiosi encara no s'hauria dividit la cèl·lula del tot, en canvi a la imatge veiem una sola cèl·lula completa.

Marina Marfil ha dit...

Les cèl·lules d'aquest mamífer estan en una fase de divisió cel·lular, l'anafase. Pot ser de mitosi o de meiosi II, ja que les cromàtides germanes dels cromosomes se separen i emigren als pols oposats de la cèl·lula per mitjà de les fibres del fus mitòtic. En aquesta fase cada cromosoma està format per una sola cromàtide.

Anònim ha dit...

La cèl·lula es troba en un procés de mitosi, en Anafase.
L'Anafase es dona quan els cromosomes es comencen a separar després d'alinear-se en la fase de Metafase en la placa equatorial.
Aquests cromosomes són amb dues cromàtides, les quals es separen i passen a formar cromosomes anafàsics ( d'una sola cromàtida )

Júlia Murga Vico 1r.Batx B

Anònim ha dit...

Aquesta imatge ens mostra un proces de anafase, ja que les cromatides ja s'han separat i es desplaçen cap a els pols, per tant podem veure que es tracta d'un proces de mitosi

Carla Albareda Corbella

Marta Segura ha dit...

Com que el nombre de cromosomes que s'observen és parell, diem que es tracta d'un procés de mitosi i es troba concretament en la anafase.
Marta Segura.
1r.Batx.B

Sara Eberlé Martin ha dit...

El tipus de divisió cel·lular que representa la imatge correspond al procés de la mitosi o reproducció asexual en el moment en què es produeix una fase anomenada anafase.

En aquesta etapa el centròmer es divideix, les cromàtides germanes que contenen cadascun dels cromosomes metafàsics se separen entre elles i es dirigeixen cap als dos pols de la cèl·lula. A partir d'aquest moment, una sola cromàtide forma un cromosoma, l'anomenat cromosoma anafàsic. Els cromosomes anafàsics es desplacen per dues raons importants: l'escurçament dels microtúbuls cinetocòrics (per l'acció de proteïnes motores fixades als cinetocors)i de l'allargament del fus mitòtic (aquest moviment sembla estar generat pel ràpid acoblament dels microtúbuls).

El final de l'anafase es caracteritza per l'arribada dels dos grups de cromosomes anafàsics als dos pols del fus mitòtic, la seva condensació en dues masses i la desaparició dels cinetocors. L'objectiu consta en separar dos jocs idèntics de material genètic en dos grups definits, cada un rodejant un centrosoma.

Es considera una fase imprescindible en la mitosis ja que en ella es realitza la distribució de les dues còpies de la informació genètica original.

Sara Eberlé Martin
Biologia
1er Batxillerat B

Aina Eroles 4tA ha dit...

El procés en que es troba aquesta cèl·lula és la primera anafase de la meiosi perquè els cromomes emigren cap als pols de la cèl·lula i cada parell de cromosomes homolègs emigra a un pols diferent

Xavier Molet Vendrell ha dit...

L'esquema pot representar dos fases possibles: LA metafase en la mitosi, o la metafase II de la meiosi. No podria ser la metafase I, ja que en la I es separen els cromosomes encreuats i en la II les cromàtides, com es veu clarament en l'esquema. Però, degut al nombre de cromàtides que hi ha a cada ount equatorial de la cèl·lula, em decanto per dir que es tracta de la metafas en la mitosi, degut a que, si fos en la meiosi, hi haurien poques cromàtides separant-se, degut a que es dona en la segona divisió meiòtica.

Guillem Ordi ha dit...

La cél·lula observada está en un procés d'anafase en mitosi o anafase II en meiosi perqué els centríols estan arrossegant les cromàtides cap a pols contraris

Guillem Ordi

Manel Temprano ha dit...

En la imatge de l'activitat observem un procés de divisió equacional, és a dir, un procés en que les cèl·lules filles tenen el mateix número de cromosomes que la cèl·lula mare. Les divisions equacionals es troben tant en la segona divisió meiòtica com en la mitosi; i en aquest cas en concret, l'esquema mostra un estat d'anafase en el que els centròmers s'han trencat i les cromàtides germanes, separades, migren cap a pols oposats.

Per tant, i per els motius exposats a sobre, es pot arribar a la conclusió que amb només aquesta imatge és impossible distingir si es tracta d'una anafase mitòtica o d'una anafase II, especialment degut al fet de que compta amb un nombre parell de cromosomes. Si hagués estat un nombre imparell, no hi hauria hagut dubtes d'afirmar que es tractava d'una anafase II.

Anònim ha dit...

En la imatge podem observar una cèl·lula en divisió per mitosi. Podem observar que els cromosomes s'han separat i es troben a la meitat de la cèl·lula, està en anafase. Això es degut a que les cromàtides germanes s'han separat i cada meitat es dirigeix cap als pols.
Després donarà lloc a la telofase i finalment la cèl·lula es dividirà.


Marina Thomas Castelló
2n Batx B

Josep Casanovas ha dit...

En la fotografia es pot observar clarament una cèl•lula en estat de divisió cel•lular, més concretament en anafase però sabent que és una cèl•lula d’un mamífer no es pot concretar exactament si es mitosi o meiosi. Podria ser mitosi o meiosi en anafase II. Tan si fos mitosi com meiosi la cèl•lula seria d’un organisme diploide de 12 cromosomes. Si està en mitosis es troba en anafase i si estigués en meiosis es trobaria en la segona divisió ja que després de la primera les cèl•lules resultants serien de 12 i en la segona cada cèl•lula acabaria amb 6 cromosomes com està a punt de passar en la imatge.

Ricard Fusté 4t B ha dit...

Ricard Fusté 4t B


La cèl·lula representada en el dibuix esta en una fase però pot ser dels dos tipus de divisió cel·lular, en aquest cas, es troba en anafase i pot ser tant de
mitosi II com meiosi.

Vera Balmont ha dit...

aquesta imatge mostra, clarament, l'anafase ja que a ll'anafase s'inicia la separació de les dues cromàtides germanes que formen els cromosomes metafàsics. En aquesta imatge es veu clarament com han arribat els dos grups de cromosomes als dos pols del fus mitòtic.

Anònim ha dit...

Núria Torrens, 2n batx B:
La imatge que se'ns presenta a l'exercici mostra una cèl•lula en un procés de divisió cel•lular.
Aquest pot ser mitosi o meiosi però en aquest cas, com que no sabem el nombre inicial de cromosomes de l’espècie, pot ser qualsevol de les dues possibilitats ja que el nombre de cromosomes és parell.

En la mitosi, la cèl•lula només es divideix una vegada i en crea d'altres idèntiques a ella, en canvi, en la meiosi, la cèl•lula té dos processos de divisió per crear gàmetes amb la meitat de cromosomes: la meiosi I i la meiosi II. En la meiosi la cèl•lula pateix una recombinació genètica de manera que els descendents tindran gens tant del pare com de la mare.

Aquesta imatge correspon al procés de l'anafase perquè veiem que les cromàtides germanes se separen i els cromosomes migren als pols seguint el fus acromàtic on seguidament passaran a la telofase per finalitzar la divisió del nucli.

marta córdoba ha dit...

Es mitosi en concret la profase.

Anna Gómez ha dit...

El procés cel·lular que es produeix en l'anterior imatge és l'anafase que es produeix en la mitosi.
He deduït que l'anterior imatge era l'anafase perque comença quan els centròmers duplicats de cada parell de les cromàtides germanes se separen, i les noves cromosomes germanes es van movent als pols oposats de la cèl · lula, a causa de l'acció de fus.
Anna Gómez 1rBatxB

Clara Mas ha dit...

és mitosi i es pot veure per les diferents fases que a part de ser menys acabaran sent dues cèl·lules diploides

Aura 4t-B ha dit...

Es pot tractar tant del procés de mitosi com de meiosi.

Anònim ha dit...

La imatge esquematitzada en la qual s’observa cèl•lules de mamífer en fase de divisió cel•lular, mostra clarament el procés de mitosi. Les cèl•lules eucariotes tenen dos mecanismes de divisió cel•lular i en aquesta imatge, es reflecteix mitosi. En la mitosi es reparteix equitativament el material cromosòmic entre les dues cèl•lules filles assegurant que la informació genètica es transmeti d’una generació a l’altra. La mitosi es divideix en quatre fases: profase, metafase, anafase i telofase. I concretant més, la imatge es mostra en anafase. En aquest procés observem que les cromàtides germanes s’allunyen entre elles en direcció al centrosoma. Els centrosomes s’allunyen, i queden en els extrems oposats de la cèl•lula. Així doncs, des del meu punt de vista, penso que correspon al procés de mitosi a la fase d’anafase.

Laia Torras. 1B Batxillerat

Josep Codina ha dit...

A la imatge s'observen 6 parells de cromosomes, dels quals s'estan separant les cromàtides germanes.

Si separes cromàtides no pot ser Anafase de meiosi I.
Si fos Anafase de mitosi, el cromosomes ja s'haurien duplicat. Com que tenim 6 cromosomes, podem deduir que la cèl·lula mare en tenia 3. No podem expressar 3 en l'equació X·n=3, ja que si n=2 X hauria de ser 1,5 i no pot ser.
Per tant, pertany a la Anafase II de la meiosi

Josep Codina Figueras
1r Batx B

Gemma solanellas bofarull ha dit...

Veient aquesta imatge no podem distingir si aquesta fase la divisió cel•lular correspon a un procés mitòtic o meiòtic. En qualsevol cas, aquesta imatge o bé correspondria a l’anafase del procés mitòtic o a l’anafase II del procés meiòtic.

Tan l’anafase del procés mitòtic com l’anafase II del procés meiòtic s’inicien amb la separació de les dues cromàtides germanes, situats inicialment a la placa equatorial. A partir d’aquest moment, s’aconsegueixen cromosomes d’una sola cromàtide (cromosomes anafàsics). La separació de les cromàtides s’aconsegueix gràcies a l’acció d’unes proteïnes fixades als cinetocors i al fus mitòtic provinents dels microtúbuls polars.

Al final de l’anafase arriba amb els següents fets: amb l’arribada dels cromosomes anafàsics als pols del fus mitòtic i l’inici de la formació dels nous nuclis (no es poden distingir tan clarament els cromosomes, però tampoc s’aprecia un inici de formació del nucli). Aquest procés acostuma a tenir una durada d’uns quants minuts.

Considero que aquesta imatge ens vol mostrar l’anafase del procés mitòtic perquè en aquesta fase del procés meiòtic s’acostuma a representar la recombinació que han patit els cromosomes.

Ariadna Gómez ha dit...

Anafase de la mitosi i anafase I de la meiosi perquè els cromosomes es troben separant les seves cromàtides germanes cap a pols oposats de la cèl·lula per tal de que aquesta es divideixi en dues noves cèl·lules.

Anònim ha dit...

Pot ser tant mitosi com la segona fase de la meiosi ja que les cromatides son un nombre parell i no podem diferenciar parts en el cromosoma.
Pero savem que es troba en anafase.
Elias galiano

Pol Soler ha dit...

En aquest cas la imatge es podria tractar de les dues divisions cel·lulars, ja que com podem veure hi ha 6 cromosomes, les cromatides germanes dels quals, se separen. Això ens pot portar a deduïr que es tracta de mitosi durant la anafase perquè el nombre de cromosomes és parell, però de tota manera també es pot tractar de meiosi en anafase 2 si suposem que el mamífer del qual forma part aquesta cèl·lula té 12 cromosomes originalment.


Pol Soler i Aparisi

Anònim ha dit...

Podria tractar-se tant de mitosi com de meiosi. Podem determinar-ho partint del fet que la cèl·lula del gràfic pertany a un mamífer, organisme diploide (2n), de manera que tant a l’inici de la mitosi com de la meiosi la dotació cromosòmica de l'individu ha ser igual a un nombre parell (6 en aquest cas). Si es tractés de mitosi, ens trobaríem davant d’un procés d’anafase. En canvi, si fos meiosi, s’hauria de tractar obligatòriament de l’anafase II, ja que durant l’anafase I se separen cromosomes homòlegs i en aquest cas se separen cromàtides germanes. Cal tenir en compte, però, que en cas que el nombre de cromàtides del dibuix fos imparell, només podria tractar-se d’un procés reduccional, la meiosi II, on la dotació cromosòmica es redueix a la meitat i el resultat pot esdevenir nombre parell o senar.

Paula López Valls - B1B

Sara Eberlé Martin ha dit...

El tipus de divisió cel•lular que representa la imatge correspon al procés de la mitosi o reproducció asexual en el moment en què es produeix una fase anomenada anafase.

En aquesta etapa el centròmer es divideix, les cromàtides germanes que contenen cadascun dels cromosomes metafàsics se separen entre elles i es dirigeixen cap als dos pols de la cèl•lula. A partir d'aquest moment, una sola cromàtide forma un cromosoma, l'anomenat cromosoma anafàsic. Els cromosomes anafàsics es desplacen per dues raons importants: l'escurçament dels microtúbuls cinetocors (per l'acció de proteïnes motores fixades als cinetocors)i de l'allargament del fus mitòtic (aquest moviment sembla estar generat pel ràpid acoblament dels microtúbuls).

El final de l'anafase es caracteritza per l'arribada dels dos grups de cromosomes anafàsics als dos pols del fus mitòtic, la seva condensació en dues masses i la desaparició dels cinetocors. L'objectiu consta en separar dos jocs idèntics de material genètic en dos grups definits, cada un rodejant un centrosoma.

Es considera una fase imprescindible en la mitosis ja que en ella es realitza la distribució de les dues còpies de la informació genètica original.

Sara Eberlé Martin
Biologia
1er Batxillerat B

Anònim ha dit...


La meva opinió és que es tracta d’un teixit vegetal, (té paret cel•lular) i d’una zona de creixement ja que hi ha cèl•lules en diferents fases de divisió. Crec que es tracte d’una mitosi perquè:
No es tracta d’un teixit d’òrgan sexual
Es sembla que es tracta d’un meristema vegetal en creixement
Les cèl•lules quan es divideixen després de la citocinesi són 2n. Penso això perquè estan igual de tenyides que a la interfase això vol dir que no pot ser la meiosi perquè serien n i estarien la meitat de tenyides que a la interfase.

Elsa Nicio

Gemma Clarasó ha dit...

Crec que aquesta cèl·lula pot estar tant en mitosi com en meiosi. En el cas de la meiosi estaria en la segona divisió meiòtica.
Estan en l'anafase, ja que les cromàtides ja s'han separat i estan anant cap als pols.
Pot ser els dos casos ja que la segona divisió meiòtica és pràcticament igual que la mitosi, i per això poden ser tots dos casos.

Joaquim Font, 2n B ha dit...

Aquest cas pot representar una cèl•lula 2n=6 cromosomes dividint-se per mitosi en la fase d’anafase
Penso que és l’anafase de la mitosi perquè es veu el procés de separació de les dues cromàtides germanes de cada un dels cromosomes. Així es veuen 6 cromosomes amb una sola cromàtide a cada pol de la cèl•lula unides pel fus mitòtic que els sosté i els condueix.

També es podria donar el cas que aquesta cèl•lula representés una divisió per meiosi en l’anafase II. En aquest cas la cèl•lula inicial seria una cèl•lula 2n= 12 cromosomes.
Puc constatar que es troba en anafase II de la meiosi perquè és el procés en el qual les cromàtides de cada cromosoma se separen i migren cap als pols oposats. En aquest estadi, la cèl•lula té una dotació cromosòmica haploide, es per això que ha de provenir d’un mamífer 2n= 12.


Joaquim Font
2n B

Vidal Melero Iglesias 4t C ha dit...

La imatge representa la reproducció cel·lular d'una determinada cèl·lula.
Es troba en anafase perquè s'han separat el cromosomes germans i es troben en els pols de la cèl·lula. Cada cromosoma té dues cromàtides, per això queda descartada la possibilitat de que ens trobem davant d'una meiosi 2. La cèl·lula es trobaria, per tant, en reproducció per mitosi o en la primera fase de meiosi (meiosi 1 ).

Vidal Melero Iglesias
4t C

Ariadna Pedraza 2nB ha dit...

Aquesta imatge pot correspondre a dos processos: l'anafase de la mitosi o bé l'anafase II de la meiosi.

En l'esquema, es pot veure com les cromàtides germanes se separen i cadascuna va cap a un pol de la cèl·lula, unides a l'àster (centríols), mitjançant el fus mitòtic.

Pot pertànyer a qualsevol de les dues fases perquè el nombre de cromàtides de cada costat (i per tan el nombre de cromosomes) és parell. Si no ho fos, no podria pertànyer a l'anafase mitòtica.

Anònim ha dit...

Aquesta imatge pot correspondre a dues fases de dos processos diferents:
-Primer, l'anafase de la mitosi d'una cèl·lula 2n=6, ja que el procés de reproducció cel·lular per mitosi genera dues cèl·lules filles amb el mateix nombre de cromosomes que la cèl·lula mare, i la informació genètica idèntica.

-Segon, a l'Anafase II de la meiosi (és a dir, l'anafase de la segona divisió meiòtica) d'una cèl·lula 2n=12. La meiosi genera quatre cèl·lules filles, cadascuna amb la meitat de dotació cromosòmica que la cèl·lula mare; per tant, si a la foto observem que a banda i banda hi van sis cromosomes, voldrà dir que la cèl·lula inicial en contenia dotze. I per què és l'anafase II i no la I? Perquè la primera divisió meiòtica es fa entre cromosomes homòlegs, i la segona entre cromàtides germanes, que és el que observem a la fotografia.


Marta Llorens, 2n Batx B

Anònim ha dit...

Marc Susanna
En la meva opinió es l'anafase 1 perque els cromosomes emigren als pols de la cèl·lula. Cada membre d'un parell de cromosomes homòlegs emigra a un pol diferent.

Anònim ha dit...

La fotografia que acompanya a aquest post correspon a un procés de mitosi ja que el nombre de cromosomes que s'han separat és parell i 2n ha de ser parell.
L'estadi exacta en el que es troba aquesta cèl·lula és en ANAFASE que consta en la separació de les dues cromàtides germanes que constitueixen cadascun dels cromosomes metafàsics. A partir d'aquest moment, una sola cromàtide forma un cromosoma, l'anomenat cromosoma anafàsic. Aquests es desplacen a causa de l'escurçament dels microtúbuls cinetocòrics, degut a l'allargament del fus mitòtic gràcies al creixement dels microtúbuls polars.

Mar Llongueras